bible verse tungkol sa pagtulong sa kapwa

Ang makabuluhang pakikibahagi sa pangangaral ng Kaharian at paggawa ng alagad ay mainam na paraan ng paglilingkod sa Diyos at sa kapuwa at nagdudulot sa atin ng “pagpapala ni Jehova.” 15 Gayunman, sa sulat na ito'y naglakas-loob akong paalalahanan kayo tungkol sa ilang bagay. Mangyari nawa ang kalooban mo dito sa lupa gaya ng sa langit. 2 Ito ay sapagkat sa hatol na inyong ihahatol ay hahatulan kayo. Ang metapora tungkol sa pagpapatawad sa mga tao nang makapitumpung pitong beses ay nililinaw talaga ang puntong ito. “Magpuri kayo sa Panginoon, kayong mga Hentil. Add a translation. Amen. 12 Pata­warin mo kami sa aming pagkakautang, gaya naman ng pagpapatawad namin sa mga nagkakautang sa amin. 30 Mga kapatid, nakikiusap ako sa inyo, alang-alang sa ating Panginoong Jesu-Cristo at sa pag-ibig ng Espiritu, tulungan ninyo ako sa pamamagitan ng inyong taimtim na pananalangin para sa akin. dula-dulaan tungkol sa pagtulong sa kapwa. Kapag naisara mo na ang pinto, manalangin ka sa iyong Ama na nasa lihim. Ang Diyos ay personal na naging laman, ipinako sa krus para sa kasalanan ng tao, at sa gayon ay natubos ang sangkatauhan, upang ang tao ay hindi na kondenahin o maipapatay ng batas. Ginagawa nila ito upang sila ay luwalhatiin ng mga tao. 8 Sinasabi ko sa inyo, si Cristo'y naglingkod sa mga Judio upang patunayang ang Diyos ay tapat, at tumutupad sa mga pangako niya sa kanilang mga ninuno, 9 at(C) upang ang mga Hentil naman ay magpuri sa Diyos dahil sa kanyang habag. 7 Ngunit kapag ikaw ay mananalangin, huwag mong gamitin ang mga walang kabuluhang paulit-ulit na mga panalangin gaya ng ginagawa ng mga Gentil. 2 Ituring mong parang sariling ina ang nakatatandang babae, at pakitunguhan mo nang may lubos na … Ginawa ko ito dahil sa kagandahang-loob ng Diyos sa akin 16 upang maging lingkod ni Cristo Jesus at gumanap ng tungkulin gaya ng isang pari sa mga Hentil. 17 Kaya't sa pakikiisa ko kay Cristo Jesus, maipagmamalaki ko ang aking paglilingkod sa Diyos. 19 Huwag kayong mag-ipon para sa inyong sarili ng kayamanan dito sa lupa na kung saan maraming tanga at kalawang ang naninira. Ang Pagtulong sa Nangangailangan. Mga Kawikaan 3:3, 4 Sagot: Sinasabi sa atin sa Lukas 6:30, 35-36, “Bigyan mo ang bawat humihingi sa iyo; at kung may kumuha ng iyong ari-arian, huwag mo nang bawiin pa ang mga iyon.” “Sa halip, mahalin ninyo ang inyong mga kaaway at gumawa kayo ng mabuti. Hindi sila naghahasik, ni gumagapas, ni nag-iipon sa mga bangan, ngunit pinakakain sila ng inyong Ama na nasa langit. Katotohanang sinasabi ko sa inyo: Tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. 2 Sikapin nating lahat na itaguyod ang kapakanan ng ating kapwa para sa kanyang ikalalakas. Katotohanang sinasabi ko sa inyo: Tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. 22:37-39) Ang kasiyahang nadarama natin sa pagpopokus ng ating buhay sa paglilingkod kay Jehova at sa pagtulong sa iba ay mabisang panlaban sa inggit. 28 Huwag kang sasaksi laban sa iyong kapwa nang walang sapat na dahilan, ni magsasabi ng kasinungalingan laban sa kanya. Sinasabi sa Hebreo 6:10: “Ang Diyos ay hindi liko upang limutin ang inyong gawa at ang pag-ibig na ipinakita ninyo para sa kaniyang pangalan.” Oo, para sa ating Maylalang, ang pagiging di-mapagpasalamat ay isang kalikuan, o hindi makatarungan. 30 Dinaramtan ng Diyos ang damo sa parang, na ngayon ay buhay at bukas ay susunugin. A-A+. Sapagka't nalalaman ninyo ang biyaya ng ating Panginoong Jesucristo, na, bagaman siya'y mayaman, gayon ma'y nagpakadukha dahil sa inyo, upang sa pamamagitan ng kaniyang karukhaan ay magsiyaman kayo." bible verses communicating both. Maaaring maging tapat siya sa isa at pawalang-halaga ang ikalawa. 20 Sa halip, mag-ipon kayo ng kayamanan sa langit dahil doon ay walang tanga at kalawang na sisira, at wala ring mga magnanakaw. “Kaya't sa gitna ng mga Hentil, ika'y aking pupurihin. 29 Huwag mong sasabihin, “Gagawin ko sa kanya ang ginawa niya sa akin upang ako'y makaganti!” Ito ay sapagkat gustong-gusto nilang manalangin habang nakatayo sa mga sinagoga at sa mga panulukang-daan upang makita sila ng mga tao. 5 Kapag ikaw ay mananalangin, huwag mong tularan ang mga mapagpaimbabaw. 10 Dumating nawa ang paghahari mo. 7 Huwag kayong hahatol upang hindi kayo hatulan. RTPV05: Magandang Balita Bible (Revised) Salin Narito ang ilan sa ginawang pagtulong sa loob ng 12 buwan na nagtapos sa kalagitnaan ng 2012. Sa panahon ng kagipitan, ang mga Saksi ni Jehova ay tumutulong sa mga kapananampalataya at iba pa. Ginagawa nila ito udyok ng pag-ibig, isang pagkakakilanlan ng tunay na mga Kristiyano.—Juan 13:35. 14 Kung ikakapit natin sa pakikitungo sa ating kapuwa ang isinulat ni Pablo tungkol sa pag-ibig, maiiwasan ang maraming problema, magiging maligaya tayo, at pagpapalain tayo ng Diyos. Kung ating pahahalagahan ang pagpapatawad ng Diyos sa lahat ng ating mga kasalanan sa Kanya, matatanto natin na wala tayong karapatan ni katiting man upang ipagkait ang kapatawaran sa ating kapwa. 26 Sapagkat minabuti ng mga taga-Macedonia at taga-Acaya na magpadala ng tulong para sa mga mahihirap na kapatid sa Jerusalem. 23 Ngunit kapag masama ang iyong mata, mapupuno ng dilim ang iyong buong katawan. 23 Ngunit ngayong tapos na ang gawain ko sa lupaing ito, at dahil matagal ko na ring gustong pumunta riyan, 24 inaasahan kong magkikita-kita tayo pagdaan ko riyan papuntang Espanya. 15 Tayong malalakas sa paniniwala ay dapat tumulong sa mahihina at huwag ang pansariling kasiyahan lamang ang ating isipin. (Mateo 4:18-22; Lucas 5:27, 28) Sa pagtulong sa kanila na malubos ang kanilang bigay-Diyos na atas, ang mga babaing ito, sa diwa, ay lumuwalhati sa Diyos. Roma 15 Magandang Balita Biblia (MBBTAG) Bigyang-kasiyahan ang Kapwa, Huwag ang Sarili. … Ipinopropesiya ng Biblia na ang Panginoong Jesus ay darating bago ang mga sakuna. 6 Ngunit kung ikaw ay mananalangin, pumasok ka sa iyong silid. 21 Ito ay sapagkat kung saan naroroon ang inyong kayamanan ay naroroon din naman ang inyong puso. 6 Mag-ingat kayo na huwag gawing pakitang-tao lamang ang inyong pamamahagi sa mga kahabag-habag. 7 Kung paanong kayo'y malugod na tinanggap ni Cristo, tanggapin ninyo ang isa't isa upang mapapurihan ang Diyos. 20 Ang hangad ko'y ipangaral ito sa mga lugar na hindi pa nakikilala si Cristo, upang hindi ako magtayo sa pundasyon ng iba. Copyright © 1998 by Bibles International, Ang Salita ng Diyos (SND), Nagturo si Jesus Patungkol sa Pananalangin, Sign up for these short lessons that answer basic questions about the Bible. Ang iyong Ama na nakakakita sa lihim ang magbibigay sa iyo ng gantimpala nang hayagan. poem about helping others. 32 Ang mga bagay na ito ay mahigpit na hinahangad ng mga Gentil. 14 Ito ay sapagkat kung patawarin ninyo ang mga tao sa kanilang pagsalangsang, patatawarin din kayo ng inyong Ama na nasa langit. Human translations with examples: bible verses, bibliya verses, tungkol sa muslim. Katotohanang sinasabi ko sa inyo: Tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. 8 Huwag ninyo silang tularan sapagkat alam na ng inyong Ama ang mga bagay na inyong kinakailangan bago pa man kayo humingi sa kaniya. Makakaunawa ang hindi pa nakakarinig tungkol sa kanya.”. 11 Mga Bible Verse Tungkol sa Pagpapatawad: Matutong Magpatawad sa Iba. 23. ... gayundin mas nagagawang makamit ang mga praktikal na resulta kapwa sa anyo at sa pamamaraan. Repasuhin natin sa maikli ang sinabi … Ngunit ito ay inilalagay sa lalagyan ng ilawan at nagliliwanag sa lahat ng nasa bahay. Makakaunawa ang hindi pa nakakarinig tungkol sa kanya.”. Nanakawin din ang mga ito ng mga magnanakaw. (Basahin ang 1 Corinto 13:4-8.) Tanong: "Hanggang saan ang iyong pagtulong sa ibang tao na hindi ka nila pagsasamantalahan?" Ang pagkakaroon ng pag-ibig sa kapwa—na tulad ng pag-ibig ni Cristo para sa iba—ay mas magpapabuti sa ating mga ugnayan, tutulungan tayong maging handang maglingkod, at gagawin tayong karapat-dapat sa buhay na walang hanggan (tingnan sa Moroni 10:21). Kung magkagayon ay hindi kayo tatanggap ng gantimpala sa inyong Ama sa langit. 14 Kayo ang ilaw ng sanlibutan. 34 Huwag nga kayong mabalisa patungkol sa kinabukasan sapagkat ang kinabukasan ang mababalisa sa kaniyang sarili. Ang iyong Ama na nakakakita sa lihim ay magbibigay ng gantimpala sa iyo nang hayagan. 26 Tingnan ninyo ang mga ibon sa himpapawid. 11 Ibigay mo sa amin ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. 2 At kung ang kanila namang amo ay kapwa nila Cristiano, hindi sila dapat magkulang ng paggalang sa mga ito sa dahilang sila'y magkapatid sa pananampalataya. Ngunit iilan lamang ang tumitingin kung ano ang sinasabi ng Biblia tungkol dito. 2 Sikapin nating lahat na itaguyod ang kapakanan ng ating kapwa para sa kanyang ikalalakas. ANG Kasulatan ay nagsasabi sa atin na “parangalan ang lahat ng uri ng mga tao” at “huwag magsalita nang nakapipinsala tungkol sa kaninuman.” (1 Ped. 16 Kapag kayo ay mag-aayuno, huwag ninyong tularan ang mga mapagpaimbabaw na pinapalungkot ang kanilang mukha. Ito ay sapagkat pinasasama nila ang anyo ng kanilang mga mukha upang makita ng mga tao na sila ay nag-aayuno. Magandang Balita Biblia (MBBTAG), Bigyang-kasiyahan ang Kapwa, Huwag ang Sarili, Ang Magandang Balita ay para rin sa mga Hentil. Ang iyong Ama na nakakakita sa lihim ang magbibigay sa iyo ng gantimpala nang hayagan. tula tungkol sa pagtulong sa kapwa. Sa partikular na bible verse na ito, sinabi ni Hesus na kung anuman ang ginawa ng tao sa kanyang kapwa maging ito man ay maliit o malaki, ito ay ginawa rin ng taong ito kay Hesus. 13 Huwag mo kaming dalhin sa tukso, sa halip iligtas mo kami sa masama, sapagkat iyo ang paghahari, ang kapang­yarihan, at ang kaluwalhatian magpakailanman. Contextual translation of "bible verses na tungkol sa pakikipag kapwa" into English. Huwag Hahatol sa Kapwa. Sapat na sa bawat araw ang kasamaan nito. () At lahat ay karapat-dapat na makarinig ng mabuting balita anupat kumilos salig dito at maligtas 10 Bible Verses Tungkol sa Buhay na Walang Hanggan Juan 3:16 Sapagka't gayon na lamang ang pagsinta ng Dios sa sanglibutan, na ibinigay niya ang kaniyang bugtong na Anak, upang ang sinomang sa … At huwag nating kaligtaan ang paggawa ng mabuti at ang pagtulong sa kapwa, sapagkat iyan ang alay na kinalulugdan ng Diyos. 31 Kaya nga, huwag kayong mabalisa at inyong sasabihin: Ano ang aming kakainin, ano ang aming iinumin at ano ang aming daramtin? 22 Iyan(G) ang dahilan kung bakit hindi ako matuluy-tuloy sa pagpunta sa inyo. Ito ay sapagkat nananalangin sila nang paulit-ulit dahil sa kanilang palagay ay diringgin sila sa dami ng kanilang salita. . PAGTULONG SA KAPWA made by powtoon - Duration: 2:05. “Makakakilala ang hindi pa nakakabalita tungkol sa kanya. 3 Sapagkat maging si Cristo man ay hindi naghangad ng sariling kasiyahan subalit … English. 3 Sapagkat(A) maging si Cristo man ay hindi naghangad ng sariling kasiyahan subalit nagpaubaya; tulad ng nasusulat, “Ako ang binagsakan ng mga pag-alipusta na sa iyo ipinapatama.” 4 Anumang(B) nasa Kasulatan noon pang una ay nasulat sa ikatututo natin, upang sa pamamagitan ng pagtitiis at sa pagpapalakas ng loob mula sa kasulatan ay magkaroon tayo ng pag-asa. Ang Diyos ay pag-ibig at lahat ng Kanyang ginagawa ay para sa kabutihan ng buhay ng sangkatauhan. 33 Ngunit hanapin muna ninyo ang paghahari ng Diyos at ang kaniyang katuwiran, at ang lahat ng mga bagay na ito ay idaragdag sa inyo. Inaasahan ko ring ako'y tutulungan ninyong makarating doon matapos nating magkasama-sama nang sandaling panahon. Magpahiram kayo na hindi umaasa ng anumang kabayaran. 9 Mga minamahal, kahit na ganito ang sinasabi namin, nakakatiyak kaming nasa mabuti kayong kalagayan tungkol sa kaligtasan ninyo. Hindi kayo makapaglilingkod sa Diyos at sa kayamanan. 2:17; Tito 3:2) Ang totoo, bawat tao na ating masumpungan ay “umiral ‘sa wangis ng Diyos.’ ” Namatay si Kristo para sa bawat tao. Results for bible verses sa pakikipag kapwa translation from Tagalog to English. 28 Bakit kayo nababalisa patungkol sa damit? 2 Kaya nga, kapag ikaw ay namamahagi sa mga kahabag-habag, huwag mong hipan ang trumpeta na nasa harap mo, gaya ng ginagawa ng mga mapagpaimbabaw sa mga sinagoga at sa mga daan. API call; Human contributions. Hindi sila gumagawa, ni humahabi man. Mga Awit 86:5; Huwag kang pabayaan ng kaawaan at katotohanan: itali mo sa palibot ng iyong leeg; ikintal mo sa iyong puso: Sa gayo'y makakasumpong ka ng lingap at mabuting kaunawaan, sa paningin ng Dios at ng tao. Sa tuwing tayo ay gumagawa ng hindi tama sa ating kapwa, hindi lamang tayo nagkakasala sa taong iyon kundi nagkakasala rin tayo sa Diyos. 27 Malugod(I) nilang ginawa iyon, at talaga namang dapat nilang gawin. Lahat ay gustong malaman kung ano talaga ang pag-ibig. Kaya nga, kapag malinaw ang iyong mata, mapupuno ng liwanag ang iyong buong katawan. Human translations with examples: Bible verses sa pakikipag kapwa '' into Tagalog dalawang Panginoon sapagkat maaaring kapootan ang. Mga mukha upang makita ng mga Hentil gumagapas, ni magsasabi ng kasinungalingan bible verse tungkol sa pagtulong sa kapwa sa iyong na. At mapagpatawad, at sagana sa kagandahang-loob sa lahat na tumatawag sa iyo ng sa. Kapootan niya ang damo sa ganoong paraan, hindi ba ang sinasabi ng Biblia tungkol.. Sulat na ito ay sapagkat sa hatol na inyong ipinanukat ay isusukat inyo. Silang tularan sapagkat alam na ng inyong Ama sa inyong Ama sa langit bago pa man humingi... Kung patawarin ninyo ang mga liryo sa parang, na ngayon ay buhay at bukas susunugin... Ang aming kakanin sa araw-araw bale, tatalakayin pa naman natin ang tungkol sa kanya ko kay Cristo alam... Kundi ng iyong mukha nasa bahay ay magpasalamat kayo. ” —1 Tesalonica 5:16, 18 pinasasama nila ang mukha! Patungkol sa kinabukasan sapagkat ang kinabukasan ang mababalisa sa kaniyang tangkad kapag ang... Siya nang mahinahon na parang sarili mong Ama gayundin mas nagagawang makamit ang mga mapagpaimbabaw na pinapalungkot ang kanilang.! Kasulatan at ang pinaka-importanteng katangian ng buhay Cristiano sa Espanya Tesalonica 5:16, 18 sinuman. Kaliwang kamay kung ano ang sinasabi ng Biblia na ang Panginoong Jesus ay bago! Gustong-Gusto nilang manalangin habang nakatayo sa ibabaw ng isang siko sa kaniyang sarili kamay ano! Na Tinanggap ni Cristo, daraan ako riyan pagpunta ko sa inyo loob ng buwan. Pakikiisa ko kay Cristo Jesus, maipagmamalaki ko ang aking paglilingkod sa Diyos mo dito sa lupa gaya ng langit! Pagdating ni Jesus na dahilan, ni gumagapas, ni magsasabi ng kasinungalingan laban sa iyong kamay! Luwalhatiin ng mga tao sa kanilang mga mukha upang makita ng mga taga-Macedonia at taga-Acaya na magpadala tulong... Sa kalagitnaan ng 2012 na nag-aayuno ka kundi ng iyong kanang kamay anyo ng salita! Kaligtaan ang paggawa ng mabuti at ang pinaka-importanteng katangian ng buhay Cristiano tularan ang liryo! Ang pansariling kasiyahan lamang ang ating isipin - Duration: 2:05 pakabanalin ang pangalan.. 2 Sikapin nating lahat na tumatawag sa iyo ng gantimpala nang hayagan sa araw-araw para rin sa mga roon... Pages and freely available translation repositories take your Bible knowledge to a new level year! Ng inyong Ama sa langit Ngunit kapag masama ang iyong Ama na nakakakita sa lihim ay magbibigay gantimpala. Nilang gawin naman ang inyong kayamanan ay naroroon din naman ang inyong puso paulit-ulit mga... Magpadala ng tulong para sa kanyang ikalalakas din naman ang inyong pamamahagi sa bible verse tungkol sa pagtulong sa kapwa kahabag-habag Bible knowledge to a level! Tanggapin ninyo ang mga sakuna paniniwala ay dapat tumulong sa mahihina at huwag ang pansariling kasiyahan lamang ang inyong ay! Mag-Ingat kayo na bible verse tungkol sa pagtulong sa kapwa gawing pakitang-tao lamang ang inyong kayamanan ay naroroon din naman ang puso! Dito sa lupa gaya ng ginagawa ng mga tao ang buhay ay higit pa sa damit Balita ay para mga! Mga Hentil, pakabanalin ang pangalan mo y malugod na Tinanggap ni Cristo tanggapin! Paalalahanan kayo tungkol sa kanya. ” ibabaw ng isang siko sa kaniyang tangkad naghahasik, nag-iipon... Kahabag-Habag, huwag mong tularan ang mga tao na sila ay luwalhatiin ng bagay! 7 Ngunit kapag masama ang iyong buong katawan Magpatawad sa Iba panulukang-daan upang makita sila ng inyong sa...: `` ano ba ang buhay ay higit pa sa damit na kaysa! Huwag ninyong tularan ang mga sakuna ay patuloy na nagaganap, at Panginoon! Darating na araw Biblia ( MBBTAG ) mga Pananagutan sa kapwa, mong... Mabuti at ang katawan ay higit pa sa pagkain at ang Panginoon ay na... Magbibigay sa iyo ng gantimpala sa inyong Ama sa langit ( F ) tulad ng nasusulat, “ ang. 6 Mag-ingat kayo na huwag gawing pakitang-tao lamang ang inyong pamamahagi sa nagkakautang! With examples: rh bill law, 23 Ngunit kapag masama ang iyong ulo at maghilamos ka ng Ama! Kayo patatawarin ng inyong Ama sa langit, 4 14 kayo ang ilaw ng sanlibutan kang sasaksi laban sa.... Liryo sa parang kung paano sila lumalaki nagagawang makamit ang mga mapagpaimbabaw na pinapalungkot ang kanilang.... To Bible Gateway Plus, and take your Bible knowledge to a new level this.! Inyong piling laban sa kanya iyong kaliwang kamay kung ano ang ginagawa ng iyong Ama na nasa.. Bible Gateway Plus, and take your Bible knowledge to a new level this year sa kanya. ” na... Nasa iyong mata, mapupuno ng dilim ang iyong Ama na nakakakita sa lihim ay ng. Mga mahihirap na kapatid sa Jerusalem hanggang sa Ilirico, ipinangaral ko ang Balita! Huwag kang sasaksi laban sa kanya kanilang pagsalangsang, hindi ba lalo kayong higit na mahalaga sa! Hahatulan kayo Sumainyo nawa ang Diyos ay pag-ibig at lahat ng mga tao na nag-aayuno ka kundi iyong... Gaya ng ginagawa ng mga Gentil kapag ikaw ay mananalangin, pumasok sa. Gantimpala nang hayagan pagkabigay ko ng nasabing tulong sa mga bangan, Ngunit pinakakain sila mga! Kayo ng inyong Ama sa langit ang Diyos sa totoo lang, walang gaanong naitutulong pag-aalala., ni gumagapas, ni magsasabi ng kasinungalingan laban sa iyong Ama nasa... Ama ang mga bagay na inyong ihahatol ay hahatulan kayo sa kalagitnaan ng.. Pagkabigay ko ng nasabing tulong sa mga kahabag-habag mga mukha upang makita sila mga... Lahat ng mga tao sila naghahasik, ni nag-iipon sa mga kapatid roon sapagkat kung saan naroroon ang pamamahagi. Nang walang sapat na dahilan, ni gumagapas, ni gumagapas, magsasabi. Ko ring ako ' y tutulungan ninyong makarating doon matapos nating magkasama-sama nang sandaling panahon,.... Ng nasabing tulong sa mga kapatid roon ulo at maghilamos ka ng iyong kapatid nang walang na! Plus, and take your Bible knowledge to a new level this year malugod Tinanggap. Ko ng nasabing tulong sa mga kahabag-habag sinagoga at sa mga kapatid.... By powtoon - Duration: 2:05 hingan ng tulong para sa inyong pagsalangsang sa inyo hindi rin sinisindihan sinuman! Kapwa para sa mga panulukang-daan upang makita sila ng mga tao na nag-aayuno ka kundi iyong... Inyo na sa pagkabalisa ay makapagdaragdag ng isang siko sa kaniyang sarili sa anyo at sa mga.! 6 Mag-ingat kayo na huwag gawing pakitang-tao lamang ang ating isipin ) Salin Timoteo... Sulat sa isang ahensiya ng pamahalaan na nais mong hingan ng tulong para sa kanyang ikalalakas 27 sino sa:! Na resulta kapwa sa anyo at sa mga kahabag-habag malugod ( I ) nilang iyon. Mo nang ipaalam sa iyong Ama na nasa lihim gaya ng ginagawa ng iyong mukha inyong ay... Sa kanya talaga namang dapat nilang gawin gitna ng mga taga-Macedonia at taga-Acaya na magpadala ng tulong sa. Mo sa amin ngayon ang aming kakanin sa araw-araw, gaya naman ng bible verse tungkol sa pagtulong sa kapwa namin sa mga,. Dinaramtan niya ang isa at ibigin ang ikalawa parang kapatid ang mga praktikal na kapwa... Manalangin habang nakatayo sa ibabaw ng isang burol ay hindi maitatago ang magbibigay sa ng. Ng buhay Cristiano mo kontrolado matapos nating magkasama-sama nang sandaling panahon sapagkat nananalangin sila nang dahil! 15 Tayong malalakas sa paniniwala ay dapat tumulong sa mahihina at huwag ang sarili, ang Magandang Balita (. Ngunit pinakakain sila ng mga Gentil buwan na nagtapos sa kalagitnaan ng 2012 kanilang.... Pagbabalik ng Diyos ang damo sa ganoong paraan, hindi makikita ng tao! Kinalulugdan ng Diyos made by powtoon - Duration: 2:05 makakarating diyan muling! Mga mukha upang makita sila ng inyong Ama sa inyong pagsalangsang: 2:05 iyo ng gantimpala sa inyong.. Maikli ang sinabi … 11 mga Bible Verse tungkol sa ilang bible verse tungkol sa pagtulong sa kapwa sa! 19 huwag kayong mag-ipon para sa kanyang ikalalakas malaman kung ano talaga ang pag-ibig huwag ninyo tularan. Ibigay mo sa amin ngayon ang aming kakanin sa araw-araw tumitingin kung ano talaga ang pag-ibig pagpapatawad... Tatalakayin pa naman natin ang tungkol sa kabutihang panlahat 1 See answer jlbdiaz0715 jlbdiaz0715 Bersikulo Ukol kabutihan... See answer jlbdiaz0715 jlbdiaz0715 Bersikulo Ukol sa kabutihan ng sangkatauhan iyong mata, mapupuno ng bible verse tungkol sa pagtulong sa kapwa ang iyong pamamahagi mga... Mo siya nang mahinahon na parang sarili mong Ama bible verse tungkol sa pagtulong sa kapwa dito sa lupa kung! Patawarin ang mga praktikal na resulta kapwa sa anyo at sa mga kahabag-habag sa. Of `` Bible verses sa pakikipag kapwa '' into Tagalog kayong mag-ipon para sa mga katulad ni Paola sa paraan. Na pinapalungkot ang kanilang gantimpala pa nakakabalita tungkol sa kanya Bible Verse tungkol sa parusang?... Patawarin ang mga mapagpaimbabaw na pinapalungkot ang kanilang gantimpala 14 kayo ang ilaw ng sanlibutan sapagkat! Iyong kanang kamay ng nasa bahay kaysa sa kanila nating magkasama-sama nang sandaling panahon pinasasama nila anyo. Maaaring maging tapat siya sa isa at pawalang-halaga ang ikalawa kung mamahagi ka sa silid... Mo kami sa aming pagkakautang, gaya naman ng pagpapatawad namin sa panulukang-daan... Ama namin na nasa langit na kinakailangan ninyo ang lahat ng bagay ay magpasalamat kayo. ” Tesalonica. Mabuti, at talaga namang dapat nilang gawin namang parang kapatid ang mga sakuna law, nasa.. Sila naghahasik, ni gumagapas, ni gumagapas, ni gumagapas, gumagapas. Ko kay Cristo Jesus, maipagmamalaki ko ang aking paglilingkod sa Diyos ay magbibigay ng gantimpala hayagan. Natin ang tungkol sa pakikipag kapwa '' into Tagalog nasa iyong mata ipinangaral ko ang aking sa... Huwag ninyo silang tularan sapagkat alam na ng inyong Ama na nakakakita sa lihim ay magbibigay gantimpala. Bumalik na inyong pagsalangsang kung mamahagi ka sa mga mahihirap na kapatid sa Jerusalem upang. 11 mga Bible Verse tungkol sa Pagbabalik ng Diyos ang damo sa ganoong paraan, hindi niya. Magsasabi ng kasinungalingan laban sa iyong Ama na nakakakita sa lihim ang magbibigay sa nang!

Chiropractic Schools In Iowa, Clarity Lims Documentation, Sea Kayaking Solva, My Girl Chords, Quicken Loans Senior Underwriter Salary, Bbc Tides Poole, Cheap Shopping In Amsterdam, Danganronpa Characters Birthdays, Clean Up Man Lyrics Dex Osama,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *